9. ročník

Mocniny, odmocniny, veľké čísla

Ihla, valec, kužeľ, guľa, ich povrch a objem

Lineárne rovnice a nerovnice s neznámou

Podobnosť trojuholníkov

Štatistika

Grafické znázornenie závislostí